image

PAPAIWAT

จุดเริ่มต้นที่ดีในการถ่ายทอดประสบการณ์
การเดินทางไปสัมผัสวัดทั่วประเทศไทย เรียนรู้ธรรมะที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง
ในชีวิตประจำวัน ช่วยพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณธรรม

image

PAPAIWAT

จุดเริ่มต้นที่ดีในการถ่ายทอดประสบการณ์
การเดินทางไปสัมผัสวัดทั่วประเทศไทย เรียนรู้ธรรมะที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง
ในชีวิตประจำวัน ช่วยพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณธรรม

EXPERIENCE TO THAI TEMPLE

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทย

HISTORICAL AND TEMPLE

วัดและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

BUDDHA STATUE

พระพุทธรูปที่สำคัญของไทย

LIFE AND DHAMMA

ธรรมะสอนใจ